Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto textu je, pro zajištění transparentnosti zpracování, informovat subjekty údajů (osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány) o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech, která souvisejí se zpracováním osobních údajů v organizaci Hospodářská komora hl. m. Prahy (dále jen HKP) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Správce osobních údajů

Identifikace organizace

Hospodářská komora hl. m. Prahy

IČO: 49709771

Se sídlem: Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00 Praha 1

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9426

Statutární orgán: Roman Pommer, předseda

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

HKP vzhledem k tomu, že nesplňuje podmínky dle čl. 37 GDPR, a není tak povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, určila osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů – bezpečnostního manažera.

Roli Bezpečnostního manažera v HKP zastává: Jiří Svoboda, telefon: +420 224 818 197, e-mail: svoboda@hkp.cz

Jednotlivá zpracování osobních údajů

Členové HKP

Účel zpracování

Vedení členské základny a zajištění základního chodu HKP a informování členů o novinkách, plnění stanov

Osobní údaje

Jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Právní základ

Zákonná povinnost, oprávněný zájem

Příjemci

Hospodářská komora České republiky jako nadřazený orgán

Finanční úřad

Jiné veřejné instituce (závazky vyplývající z jiných relevantních právních předpisů)

Poskytovatelé technologických služeb a služeb údržby informačních systémů

Zpracovatel

Poskytovatelé technologických služeb a služeb údržby informačních systémů

Doba uchování záznamů

Po dobu trvání členství v HKP, a dále po dobu uloženou právními předpisy, respektive po dobu trvání oprávněného zájmu HKP v podobě ochrany právních zájmů HKP

 

Dodavatelé HKP

Účel zpracování

Zajištění dodávek zboží a služeb, možnost komunikace s dodavateli

Osobní údaje

Jméno, příjmení a kontaktní údaje pracovníků dodavatelů

Právní základ

Zajištění smluvního vztahu

Příjemci

Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám

Doba uchování záznamů

Po dobu trvání smluvního vztahu s HKP, a dále po dobu uloženou právními předpisy, respektive po dobu trvání oprávněného zájmu HKP v podobě ochrany právních zájmů HKP (spory, reklamace)

 

CzechPoint

Účel zpracování

Poskytování služeb v rámci agendy „Czechpoint“

Osobní údaje

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis

Právní základ

Zákonná povinnost

Příjemci

Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám

Doba uchování záznamů

Po dobu uloženou právními předpisy

 

Kamerové záznamy

Účel zpracování

Zajištění bezpečnosti v objektech HKP, ochrana majetku.

Právní základ

Oprávněný zájem HKP na zajištění bezpečnosti využívaných objektů.

V souvislosti s použitím záznamů pro disciplinární účely, oprávněný zájem na zajištění integrity a bezpečnosti majetku, osob a nehmotných statků.

Příjemci

Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány apod.) a poskytovatelům právních služeb (advokáti) v případě uplatňování práv vyplývajících z porušení integrity nebo způsobení újmy na majetku a zdraví

Zpracovatel

Poskytovatelé technologických služeb a služeb údržby informačních systémů

Bezpečnostní a dozorové společnosti v objektech

Doba uchování záznamů

Záznamy budou uchovány po dobu 14 dnů od jejich pořízení, po uplynutí této doby budou údaje vymazány, pokud je nebude nutné uchovat jako důkaz porušení integrity nebo způsobení škody na majetku nebo zdraví.

 

​​​​​​​Cookies

Aby HKP zajistila bezvadné fungování webových stránek, využívá na stránkách cookies. Pro účely systémové správy může shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci činnosti HKP nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodních organizací.

Zpracování a zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Záznamy jsou vedeny v elektronické nebo listinné podobě, vždy jsou však zajištěny adekvátními technickými, organizačními a personálními prostředky v souladu se zákonnými požadavky.

HKP má zaveden systém řízení bezpečnosti informací a stanovená pravidla pro zabezpečení osobních údajů (tzn. technická, organizační a personální opatření). V HKP probíhají kontrolní mechanismy (např. interní audity).

Všechny osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvních povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou pravidelně proškolovány a zároveň jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má:

právo na přístup - za účelem zjistit, jaké osobní údaje jsou jakým způsobem zpracovávány, a jaké činnosti jsou s těmito údaji prováděny

právo na opravu nepřesných údajů či jejich doplnění

právo na vymazání osobních údajů tam, kde

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na HKP vztahuje
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle GDPR

právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  • HKP již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování

právo na přenositelnost údajů, tj. Osobní údaje, které subjekt údajů HKP poskytl, a které se ho týkají, mu poskytne HKP ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Součástí tohoto práva je zajištění možnosti přenesení předmětných osobních údajů k jinému správci dle požadavku subjektu údajů

právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů - HKP přestane zpracovávat osobní údaje, ledaže bude mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků

Pro uplatnění výše uvedených práv subjekt údajů kontaktujte bezpečnostního manažera, jehož kontaktní údaje jsou vedeny v textu výše.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna), bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.uoou.cz.