Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Co se pro podnikatele mění od roku 2023?

2023-01-11 / Aktuální téma

Zvyšují se zálohy

Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda ve výši 40 324 Kč. Pro OSVČ a samoplátce se od průměrné mzdy odvozují výše minimálních záloh na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pro sociální pojištění bude v roce 2023 minimální záloha činit 2 944 Kč a pro zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč. V případě, že podnikáte jen tzv., na vedlejší činnost, nemusíte sociální pojištění platit, pokud váš hrubý zisk nepřekročí částku 96 777 Kč.

S výší vyhlášené průměrné mzdy souvisí i strop pro sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 161 296 Kč) a 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč).

Zvyšuje se limit pro paušální daň

V případě, že využíváte režim paušální daně nebo o něm přemýšlíte, je dobré vědět, že hranice příjmů ze samostatné činnosti pro možný vstup do paušálního režimu daně se zvýší z 1 na 2 miliony korun, ale měsíční paušální záloha nebude stejná pro všechny jako dosud, ale bude rozdělena do třech pásem.

V prvním pásmu primárně pro OSVČ s příjmy do 1 milionu korun se bude platit 6208 Kč, z toho zálohy na zdravotní pojištění budou činit 2722 Kč, zálohy na sociální pojištění 3386 Kč a daň z příjmů zůstane ve výši 100 Kč. V druhém pásmu bude celková měsíční záloha 16 000 Kč a ve třetím 26 000 Kč měsíčně. Jako OSČ v paušálním režimu můžete mít i ostatní příjmy, příjmy z kapitálového majetku a z nájmu, a to nově až do výše 50 000 Kč.

Prodlužují se mimořádné odpisy

Pokud jste si pořídili v roce 2022 nebo máte v plánu si v roce 2023 pořizovat majetek, který se odepisuje v první a druhé odpisové skupině, bude pro vás jistě dobrou zprávou, že dojde k prodloužení mimořádných odpisů. Způsob stanovení mimořádných odpisů bude stejný, jako je v současné době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

Zvyšuje se hranice pro osvobození do DPH

Další významnou změnou v oblasti daní je zvýšení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH), a to z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Pokud již plátcem DPH jste a váš obrat je nižší než 2 miliony Kč, budete se moci z režimu plátcovství odhlásit (zrušit registraci). I když ke zvýšení limitu dojde až od 1. 1. 2023, ti, kteří překročí dosavadní limit v prosinci 2022 a zároveň nedosáhnou nového limitu, nebudou mít povinnost proces registrace zahájit.

Přes Uber, Liftago, Airbnb od roku 2023 jinak

Novinky zdaňování v případě podnikání přes platformy. V případě, že prodáváte zboží přes platformu (např. Uber, Liftago, Airbnb) nebo jejím prostřednictvím pronajímáte nemovitost nebo poskytujete jinou službu, měli byste vědět, že od 1. 1. 2023 platforma nebo její provozovatel mají povinnost oznamovat finanční správě Vaše údaje (včetně bankovního účtu a výše příjmů, které jste skrz platformu získali).

Tyto údaje si mezi sebou budou automaticky vyměňovat finanční správy mezi státy na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, evropských směrnic a mezinárodních smluv. Jako uživatel platformy budete povinni požadované údaje platformě nebo jejímu provozovateli poskytnout, jinak vám bude hrozit zablokování možnosti platformu pro své podnikání používat. Informace se budou poskytovat vždy za uplynulý kalendářní rok. Poprvé bude informační povinnost realizována k 31. lednu 2024, a to za rok 2023.

EET nebude ani dobrovolně

Nezapomeňte, že elektronická evidence tržeb (EET) byla pozastavena až do konce roku 2022. Od 1. 1. 2023 je zcela zrušena.

Nová sleva na pojistném pro zaměstnavatele

Jste-li zaměstnavatelem, můžete od 1. února 2023 ušetřit na pojistném na sociální zabezpečení, a to ve výši 5 %. Sleva na pojistném se vás týká jen, pokud zaměstnáváte – osoby starší 55 let, rodiče nebo osoby nahrazující péči rodičů dětí do 10 let věku, osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, osoby studující na střední škole nebo vysoké škole, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce nebo osoby na rekvalifikaci.

Podmínkou nároku na slevu je sjednaná kratší pracovní doba, nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně s výjimkou osob mladších 21 let, ty mohou pracovat na plný úvazek a zároveň na ně lze uplatnit slevu na pojistném. Chcete-li slevu uplatnit, včas se informujte o podrobnostech. Záměr bude potřeba oznámit ČSSZ prostřednictvím ePortálu zaměstnavatele. Protože sleva náleží za každého zaměstnance pouze jednou, a to i v případě, kdy bude mít zaměstnanec více zaměstnání s kratší týdenní pracovní dobou u různých zaměstnavatelů, musí být zavedena evidence záměrů uplatňovaných slev, aby nedocházelo ke zneužívání.

Datové schránky povinně pro OSVČ

Datové schránky povinně pro všechny fyzické osoby podnikající a všechny právnické osoby. Všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které dosud tuto povinnost neměly (např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek) budou od 1. 1. 2023 zřízeny datové schránky.

Je důležité si uvědomit, že s datovými schránkami se pojí i řada důsledků. Například, kdo má datovou schránku zřízenou ze zákona, musí podávat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky. Doručování do datové schránky má také vliv na fikci doručení, tzn., že i když datovou schránku neotevřete, může být zpráva, kterou jste jejím prostřednictvím obdrželi, považována za doručenou.

Postupuje digitalizace komunikace se státem

Digitalizace by měla zrychlit i některé procesy, které se týkají obchodních společností. Díky novele zákona v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů v právu obchodních společností, by mělo být možné s.r.o založit elektronickou cestou. Ministerstvo spravedlnosti zveřejní vzorové společenské smlouvy, a to nejen v českém jazyce, ale i v angličtině.

Nově nebude nutná časová posloupnost založení – získání živnostenského oprávnění – zápis do veřejného rejstříku, ale tyto procesy budou moci probíhat současně.

Další novinkou je vznik evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, kam se budou zapisovat lidé, kteří byli rozhodnutím soudu vyloučeni z výkonu funkce člena statutárního orgánu, dále lidé, kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce nebo kteří byli odsouzeni pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce či na jejichž

majetek byl prohlášen konkurs. V evidenci budou obdobně vedeny i právnické osoby. Evidence bude neveřejná a data z ní budou poskytnuta jen soudům či notářům.

Záruky a slevové akce

Legislativní změny se týkají i spotřebitelského práva. Jejich rozsah je veliký, a tak alespoň stručně, pokud provozujete e-shop, prodáváte zboží s digitálním obsahem nebo poskytujete digitální služby spotřebitelům, budou se na toto zboží i služby vztahovat nové požadavky na jakost (např. funkčnost, interoperabilita) a bude na ně poskytována záruka obdobně jako na ostatní zboží.

Všichni obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. Bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat